Regulamin świadczenia usług przez serwis MdlaCiebie.pl

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

1. „Serwis”– oznacza serwis internetowy pod nazwą, którego właścicielem jest Finelf sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-824, ul. Armii Krajowej 116/3, KRS: 0000664384, NIP: 7252182843;

2. „Użytkownik”– każda osoba, która korzysta z Serwisu;

3. „Regulamin”– niniejszy regulamin świadczenia usług przez Serwis;

4. „Dostawca”– oznacza instytucję finansową będącą właścicielem oferowanego produktu finansowego;

5. „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis, w tym usługi polegające na przedstawianiu Użytkownikom ofert finansowania.

6. „Usługi informacyjne”– treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach Serwisu

7. „Usługi komunikacyjne”– umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a Serwisem poprzez narzędzia dostępne w Serwisie

8. „Usługi reklamowe”– emisja materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie jego partnerów;

9. „Partner”– oznacza podmiot współpracujący z Serwisem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Finelf sp. z o.o. oraz wszelkie informacje porządkowe.

 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu MdlaCiebie.pl traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.

 5. Treści udostępnione przez Serwis mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu zgody osoby reprezentującej Finelf sp. z o.o.

III. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH

 1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i świadczonych usług. Jednakże Serwis nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.

 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

 2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu MdlaCiebie.pl wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU MDLACIEBIE.PL ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 1. Finelf sp. z o.o., dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, jednak ostateczny kształt oferty przedstawionej Użytkownikowi nie jest zależny od Serwisu i zostanie przedstawiony Użytkownikowi bezpośrednio przez Dostawcę Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.

 2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 3. Przedstawione w Serwisie opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów. Serwis nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.

 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.

 5. Serwis dba z najwyższą starannością o zagwarantowanie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu. ale nie gwarantuje, że Serwis nie będzie narażony na działania stron trzecich, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINELF SP Z O.O. ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU MDLACIEBIE.PL

 1. Użytkownik może wnioskować o produkty finansowe poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych do wybranych Dostawców produktu finansowego za pomocą Serwisu.

 2. Serwis MdlaCiebie.pl nie jest właścicielem produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe oferowane przez Dostawców.

 3. Użytkownik Serwisu może zostać przekierowany do serwisów Dostawców produktów finansowych lub partnerów, korzystając z linków przekierowujących. Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z Serwisu.

 4. Strony trzecie jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez Dostawcę.

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 2. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.

 3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej Serwis.

 4. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Serwis.

 5. Udostępniając własne treści w Serwisie, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a Finelf sp. z o.o. udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies Serwisu

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. 1. Celem Serwisu jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: kontakt@finelf.com

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin serwisu MdlaCiebie.pl wchodzi w życie z dniem 05 grudnia 2016r.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

 3. Serwis MdlaCiebie.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

 4. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w serwisie MdlaCiebie.pl
  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.

 5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu MdlaCiebie.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

 6. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.

 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Finelf sp. z o.o.

 8. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Finelf sp. z o.o. informacji handlowych droga elektroniczną.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, MdlaCiebie.pl wykorzystuje pliki cookies. Odbywa się to zgodnie z naszą polityką prywatności.

Subskrybuj nasz newsletter,
by być na bieżąco z ofertami produktów
bankowych i poradami dotyczącymi urządzenia
i budowy mieszkania oraz finansów.